Vaga sa puznim dodavacem   

    Vaga sa pužnim dodavačem

 

Vaga sa trakastim dodavacem   

  Vaga sa trakastim dodavačem

 

Vaga za punjenje ventil vreca   

   Vaga za punjenje ventil vreća